Skadeutredningar

När behövs kontrollansvarig, när behövs det inte, vad gör en kontrollansvarig?
Om ert projekt behöver en kontrollansvarig avgörs av byggnadsnämnden.
Den kontrollansvarige ska ha en självständig ställning i förhållande till den som utför den åtgärd som ska kontrolleras. Detta innebär att den kontrollansvarige inte kan vara anställd hos något företag som ska utföra arbete i byggnationen.
Om det finns flera kontrollansvariga ska byggherren se till att någon av dem samordnar de kontrollansvarigas uppgifter. Den kontrollansvarige ska:

  • Biträda byggherren med att upprätta förslag till den kontrollplan som krävs enligt plan- och bygglagen 10 kap 6 §

  • Vid fråga om rivningsplan biträda vid inventering av farligt avfall och annat avfall

  • Se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor för åtgärderna följs samt att nödvändiga kontroller utförs

  • Vid avvikelser från föreskrifter och villkor som avses i punkt 3 ovan informera byggherren och vid behov meddela byggnadsnämnden

  • Närvara vid tekniska samråd, besiktningar och byggnadsnämndens arbetsplatsbesök

  • Dokumentera sina arbetsplatsbesök och notera iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbeskedet

  • Meddela till byggnadsnämnden om den kontrollansvarige lämnar sitt uppdrag.

VÅRA TJÄNSTER

CERTIFIERAD KONTROLLANSVARIG ENL PBL.
2-ÅRS-/GARANTIBESIKTNINGAR
SLUTBESIKTNINGAR
STATUSBESIKTNINGAR
MILJÖINVENTERINGAR
SKADEUTREDNINGAR
INNEMILJÖUTREDNINGAR
BYGGKONSULTATION
PROJEKTLEDNING
UNDERHÅLLSPLANERING
ÖVERLÅTELSEBESIKTNINGAR
AREAMÄTNING

  OPENING HOURS

Monday – Friday 8:00 – 17:00
Saturday 9:30 – 17:00
Sunday 9:30 – 15:00

  +44(0) 1865 339665