Innemiljöutredning

Misstänker ni att ni blir sjuk ofta, orsaken kan vara huset ni vistas i.

En ”innemiljöutredning” är en byggnadsteknisk utredning eller bedömning av inomhusmiljön i ett specifikt utrymme eller byggnad. Syftet med en sådan utredning är att bedöma om inomhusmiljön är hälsosam och säker för de människor som vistas där.

Vanliga orsaker till att genomföra en innemiljöutredning inkluderar:

Hälsoproblem: Om människor som vistas i en byggnad upplever hälsoproblem som kan vara relaterade till inomhusmiljön, kan en utredning utföras för att identifiera eventuella problem och föreslå åtgärder.

Byggnadsförändringar: Vid renoveringar, ombyggnader eller andra förändringar i en byggnad kan det vara nödvändigt att utvärdera hur dessa förändringar påverkar inomhusmiljön.

För att uppfylla lagkrav: I vissa fall kan lagar och regler kräva att inomhusmiljön i vissa typer av byggnader eller arbetsplatser utvärderas regelbundet för att säkerställa hälsa och säkerhet för de som vistas där.

En innemiljöutredning kan omfatta en rad olika faktorer, inklusive luftkvalitet, fuktighet, temperatur, ventilationssystem, närvaro av mögel eller andra föroreningar, samt exponering för farliga ämnen som radon eller asbest.

Beroende på resultaten av utredningen kan olika åtgärder behöva vidtas för att förbättra inomhusmiljön och säkerställa att den är hälsosam och säker för de som vistas där.

Tecken att vara uppmärksam på:

✔ Avvikande lukter

✔ Missfärgningar på väggar, tak eller golv

✔ Otätheter i konstruktionen

✔ Fukt och mögel

✔ Bristfällig ventilation

✔ Emissioner från byggnadsmaterial

Symptom

✔ Slemhinne- och luftvägssymptom i form av irritation och torrhet i ögon, näsa och svalg, nästäppa, snuva, heshet, hosta, återkommande luftvägsinfektion samt uppkomst eller försämring av astma.

✔ Hudsymptom i form av irritation, rodnad, klåda, utslag eller eksem.

✔ Allmänsymptom i form av trötthet, huvudvärk, allmän sjukdomskänsla eller luktöverkänslighet.

Kontakta Byggnadsmiljö i norr så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er.

Behandling av personuppgifter GDPR

Adress

Timmermansgatan 5, 53233 Skara

Adress

Industrivägen 16B, 901 30 Umeå

Telefon