Miljöinventering

En material- och miljöinventering kartlägger hälsostörande material

Miljöinventeringen finns till för att hjälpa dig ta hand om miljö- och hälsoskadliga ämnen på rätt sätt. Miljö-/materialinventeringen kartlägger en byggnads byggnadsmaterial med fokus på miljö- och hälsostörande ämnen. Detta blir aktuellt vid en ombyggnation, miljöcertifieringsarbete, renovering eller rivning. Det kan även vara nyttigt att utföra en inventering för att få grepp om vilka material som förekommer på hela sitt fastighetsbestånd.

Du får en utförlig rapport som innefattar beskrivning av byggnaden, vilka material som påträffats som kan vara miljöstörande eller hanteras enligt föreskrifter vid rivning/återvinning samt en sammanställning av inventerade material och bilder.

Vi inventerar byggnaden

Enligt miljöbalken är det fastighetsägarens ansvar att känna till förekomsten av miljö- och/eller hälsostörande ämnen i byggnaden. En miljö- eller materialinventering ger fastighetsägaren denna kännedom. Vi anger även ungefärlig mängd på materialet vilket gör att inventeringsrapporten ligger till grund för senare kalkyler och förfrågningar.

Tillvägagångssätt miljöinventering

Våra miljöexperter inleder varje miljöinventering med att granska tillgängliga handlingar. Som t.ex äldre konstruktionsritningar, besiktningsprotokoll eller andra utredningar som skett på fastigheten om sådana finns tillgängliga. Efter förberedelserna görs ett platsbesök för en okulär besiktning av byggnaden. Vi identifierar t ex asbest, PCB, freon, kvicksilver, bly, PAH och förorenad betong. Detta görs genom materialprover och erfarenhetsmässiga bedömningar. I rapporten noterar vi samtliga identifierade material och mängd om det är möjligt. På så sätt kan rapporten ligga till grund för kalkyl och upphandlingar.

Behandling av personuppgifter GDPR

Adress

Timmermansgatan 5, 53233 Skara

Adress

Industrivägen 16B, 901 30 Umeå

Telefon