Överlåtelsebesiktning

Vad är en överlåtelsebesiktning?

En överlåtelsebesiktning är en byggnadsteknisk undersökning. Besiktningen görs för att ta reda på fastighetens skick i samband med en försäljning.

Varför ska ett hus besiktigas?
En överlåtelsebesiktning görs för att ta reda på husets brister och riskkonstruktioner. Syftet är att minska risken för framtida tvister mellan köpare och säljare.

Köparen har en lagstadgad undersökningsplikt enligt jordabalken kapitel 4 § 19.

Hur går besiktningen till?
Vid besiktningstillfället förs samtal med säljaren för att lyfta fram de fel som är kända. Det kan röra underhåll, skador, renoveringar eller liknande. Vid en överlåtelsebesiktning går besiktningsmannen igenom fastigheten okulärt och undersöker alla synliga ytor som är tillgängliga.

Undersökningen omfattar byggnadens alla rum, förråd, källare, vind, balkong, garage, fasader, tak och mark i anslutning huset.

Besiktningsmannen bedömer också om fastigheten har påtagliga riskkonstruktioner som inte syns och inte framkommit vid den okulära besiktningen. Efter utförd besiktning upprättar besiktningsmannen ett skriftligt utlåtande som innefattar fastighetens byggtekniska skick och risker.

I utlåtandet kan besiktningsmannen också föreslå fortsatt teknisk utredning avseende sådana förhållanden som inte kunnat säkerställas vid okulärbesiktningen. En sådan fortsatt teknisk utredning ingår inte i besiktningen, men kan beställas separat om fastighetsägaren går med på ingrepp i huset.

Vad omfattas inte av besiktningen?
Mark som inte har ett omedelbart samband med byggnaderna på en fastighet ingår inte i besiktningen. Installationer såsom el, värme, vatten, sanitet, vitvaror, ventilation, skorsten eller eldstad ingår inte heller. Vidare ingår inte undersökningar som kräver ingrepp i byggnaden. Provtryckning, radonmätning, fuktmätning och invändig inspektion av oljetank är exempel på sådana undersökningar som inte ingår.

Var?
Överlåtelsebesiktning i Skaraborgs län och i Skara, Skövde, Lidköping, Mariestad, Falköping och andra närliggande orter.

Behandling av personuppgifter GDPR

Adress

Timmermansgatan 5, 53233 Skara

Adress

Industrivägen 16B, 901 30 Umeå

Telefon